top of page

​Hiên nay chính phủ Úc đang tiếp nhận hồ sơ xin định cư dưới các dạng visa được ghi rõ ở dưới đây, những người nộp đơn phải đáp ứng điêu kiện của cả chính quyền liên bang và tiều bang Úc đề ra

 

 

1. Dòng đổi mới kinh doanh

 

Để được mời nộp đơn xin visa, quý khách phải đáp ứng các điều kiện sau của Bộ Di Trú Úc và từng tiểu bang cụ thể mà bạn muốn đầu tư vào (ví dụ, bạn muốn đầu tư vào Victoria bạn phải đáp ứng thêm các yêu cầu của tiều bang Victoria):

 

Các yêu cầu chung về Visa bao gồm:

 

·         Người nộp đơn dưới 55 tuổi tại thời điểm nhận được thư mời; hoặc người nộp đơn dự định tham gia một doanh nghiệp mà Tiểu bang bảo lãnh xác định rằng doanh nghiệp này mang lại lợi ích kinh tế vượt trội cho Bang; 

·         Có hoạt động kinh doanh thành công;

·         Trong hai năm tài chính trước khi được mời nộp xin cấp Visa, người nộp đơn sở hữu 2 doanh nghiệp với doanh thu hàng năm tối thiểu AUD 500,000;

·         Đối với các doanh nghiệp của người nộp đơn, người nộp đơn và (vợ/chồng của người nộp đơn) phải sở hữu tối thiểu:

o    30% cổ phần doanh nghiệp nếu như công ty không niêm yết công chúng

o    10% cổ phần doanh nghiệp nếu công ty niêm yết đại chúng.

·         Ngoài số tiền trên, người nộp đơn và vợ/chồng cần sở hữu tài sản trị giá tối thiểu AUD 800,000 để giành được hoặc thành lập doanh nghiệp ở Úc;

·         Ngoài những tài sản đã được liệt kê ở trên, người nộp đơn và vợ/chồng của người nộp đơn còn cần sở hữu tài sản trị giá tối thiểu AUD 100,000 để đủ khả năng bắt đầu cuộc sống tại Úc

·         Điểm trong bài kiểm tra đầu tư và đổi mới kinh doanh đạt tối thiểu 65 điểm

·         Người nộp đơn không tham gia quản lý doanh nghiệp mà hoạt động quản lý đó chiếm hơn 50% thời gian của người nộp đơn;

·         Cả người nộp đơn và vợ/chồng của người nộp đơn đều không tham gia các hoạt động kinh doanh hoặc đầu tư không được chấp nhận ở Úc.

·         Người nộp đơn cam kết thành lập tổ chức doanh nghiệp đủ điều kiện năng lực ở úc và tham gia quản lý doanh nghiệp liên tục.

 

Ngoài ra bạn còn phải đáp Ứng các điều kiện của tứng tiểu bang như sau.

Các tiêu chuẩn của bang NSW

 

 

 • Nếu bạn muốn đầu tư vào Sydney, công ty bạn phải có tổng doanh thu hàng năm ít nhất là 1 triệu đôla Úc.

 • Bạn phải có tổng tài sản là 1,3 triệu đô la Úc nếu muốn đầu tư và Sydney.

 • Phải cung cấp bản tiều sử về kinh nghiệp kinh doanh đạt được nhiểu thành công.

 • Bạn phải cam kết đem lại lợi ích cho tiêu bang NSW và chứng tỏ bạn đã có tìm hiểu về thị trường kinh doanh Úc thông qua việc đến NSW ít nhất một lần trong vòng 12 tháng gần đây nhất.

 

Các tiêu chuẩn của bang QUEENSLAND

 

 • Đầu tư ít nhất 500 ngàn đôla Úc nếu muốn kinh doanh tại hai hành phố lớn Brisbane và the Gold Coast.

 • Đầu tư ít nhất 300 ngàn đôla Úc nếu muốn kinh doanh tại các vùng khác của tiểu bang.

 • Các dạng đầu tư được ưu tiên bao gồm, nông nghiệp, du lịch, cơ sở hạ tầng, tài nguyên, giáo dục đặc biệt là tại các vùng nông thông của tiểu Bang.

 

Các tiêu chuẩn của Victoria

 

1.             Đồng ý với tiểu bang về việc gặp mặt liên quan đến visa bất kỳ lúc nào.

2.             Phải kinh doanh ít nhất 23 tháng tại tiểu bang Victoria

3.             Phải tham gia trực tiếp vào việc quản lý doanh nghiệp

4.             Phải sống ở Victoria ít nhất 22 tháng trong 2 năm trước khi nộp đơn xin thường trú

5.             Chuyển ít nhất 600 ngàn đôla Úc trong đó có 400 ngàn đôla cho hoạt động kinh doanh trong vòng 23 tháng kể từ ngày được cấp Visa.

 

Các tiêu chuẩn của bang Nam Úc

 

1.             Người nộp đơn chính phải sống ở Nam Úc

2.             Phải gặp mặt tiểu bang trước khi được bảo lãnh

3.             Phải có tổng tài sản ít nhất là 2,25 triêu đôla Úc (trong đó đầu từ 1,5 triệu vào trái phiếu của tiểu bang Nam Úc)

 

 

 

Các tiêu chuẩn của bang Tây Úc

 

 • Ít nhất 2 năm trong bốn năm gần đây nhất: tham gia quản lý trực tiếp một hoặc hai công ty có doanh thu hàng năm ít nhất 500 ngàn đôla Úc

 • Bạn và vợ/chồng cần sở hữu tài sản trị giá tối thiểu AUD 850,000 và phải chuyển sang Tây Úc toàn bộ số tiền trong vòng 2 năm kể từ ngày được cấp Visa.

 

 

2. Dòng Visa Đầu Tư

 

Để được mời nộp đơn xin visa, quý khách phải đáp ứng các điều kiện sau của Bộ Di Trú Úc và từng tiểu bang cụ thể mà bạn muốn đầu tư vào (ví dụ, bạn muốn đầu tư vào Victoria bạn phải đáp ứng thêm các yêu cầu của tiều bang Victoria):

 

Các yêu cầu chung về Visa bao gồm:

 

 • Quý khách phải được 65 điểm nhập cư (ALMS sẽ đánh giá hộ bạn).

 • Quý khách phải có kinh nghiệp quản lý trực tiếp doanh nhiệp tại Việt Nam.

 • Vợ chồng quý khách phải có tổng tài sản ít nhất 2 triệu 250 nghìn đôla Úc ít nhất 2 năm trước khi nộp đơn.

 • Tại thời điểm ra quyết định visa, bạn phải đầu tư vào một dự án do chính phủ chỉ định với tổng số tiền là 1,5 triệu đôla Úc

 • Bạn phải có ý định đầu tư nghiêm túc tại Úc.

 

Ngoài ra bạn còn phải đáp Ứng các điều kiện của từng tiểu bang như sau.

 

Các tiêu chuẩn của bang NSW

 

 • Dưới 55 tuổi

 • Trong hai năm gần đây nhất có tài sản tối thiểu là 3 triệu đôla Úc nếu đầu tư vào Sydney và 2,25 triệu nếu vào các vùng khác trong bang.

 

Các tiêu chuẩn của bang Nam Úc

 

 • Phải sống tại Nam Úc

 • Có tổng tài sản là 2,25 triệu đôla Úc.

 

Các tiêu chuẩn của Victoria

 

1.             Phải hoạt động kinh doanh ít nhất 3 năm tại Victoria.

2.             Ngoài khoản đầu tư 1,5 triệu vào một quỹ như được quy định, còn phải chuyển sang Úc 300 ngàn đôla Úc trong thời gian 3 tháng kể từ ngày tới Úc.

3.             Phải sống ở Victoria.

 

Các tiêu chuẩn của bang  Queensland

 

 • Đầu tư vào trái phiếu của Kho Bạc Queensland ít nhất 4 năm.

 • Dưới 55 tuổi

 

Các tiêu chuẩn của bang Tây Úc

 

 • Phải có 3 năm kinh nghiệm trực tiếp quản lý kinh doanh.

 • Ít nhất 1 năm trong bốn năm gần đây nhất: tham gia quản lý trực tiếp một công ty mà bạn nắm cổ phần ít nhất 10% hoặc quản lý quỹ đầu tư mà giá trị ít nhất là 1,5 triệu đôla Úc.

 • Vợ chồng quý khách phải có tổng tài sản ít nhất 2 triệu 250 nghìn đôla Úc ít nhất 2 năm trước khi nộp đơn.

 • Đầu tư vào trái phiếu của Kho Bạc Tây Úc ít nhất 4 năm với số tiền là ít nhất 1,5 triệu

 • Dưới 55 tuổi.

 

3. Dòng đầu tư trọng yếu
 

Loại visa này tương đối dễ dàng đạt được nếu quý khách có số tiền tương đương 5 triệu AUD để đầu tư vào Úc

 

 

 

bottom of page